Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

POUČENIE A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Správca:

spoločnosť SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY s.r.o., sídlo: Tatranská 18, Vel’ký Slavkov, PSČ 059 91, IČ: 36512907 [ďalej len „Správca“]

Kontaktné údaje Správcu:

(i) kontaktný e-mail: kancelar@ceske-sterkopisky.cz

 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOÚ“) sú Vám, ako dotknutému subjektu údajov, týmto poskytnuté nižšie uvedené informácie, a to najmä o tom, (i) aké osobné údaje zhromažďujeme, (ii) ako s týmito údajmi nakladáme, (iii) na základe akých právnych základov osobné údaje spracúvame a na aké účely osobné údaje využívame, (iv) komu sme oprávnení tieto osobné údaje poskytnúť, (v) aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj (vi) kde je možné získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame.

 

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať, aby ste sa oboznámili s obsahom tohto poučenia o spracúvaní osobných údajov. Vaše prípadné otázky sme pripravení zodpovedať na vyššie uvedenom kontaktnom e-maile, prípadne na adrese: Cukrovarská 34/41, Praha 9, Česká republika

 

S Vašimi osobnými údajmi bude vždy zaobchádzané v súlade s platnou právnou úpravou tak, aby bola v maximálnej možnej miere zabezpečená ich bezpečnosť.

 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Správca spracúva Vaše osobné údaje, a to v ďalšie uvedenom zmysle a súvislosti s riadnym vykonávaním činností Správcu.
 • Správca spracúva Vaše osobné údaje v tomto rozsahu:
  1. identifikačné a kontaktné údaje: oslovenie, akademický titul, meno, priezvisko, údaje o dokladoch totožnosti, dátum narodenia, IČ, DIČ, bydlisko / sídlo / miesto podnikania, kontaktná adresa alebo adresa prevádzky, e-mailová adresa, prípadne ID datovej schránky, telefónne číslo (pevná linka alebo mobilné telefóny),
  2. ďalšie elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentifikačné certifikáty, prípadne identifikátory v rôznych komunikačných platformách (Skype a pod.),
  3. záznamy o vzájomnej komunikácii,
  4. údaje o Vašich platbách, bankovné údaje, história obchodného styku

(ďalej tiež ako „Osobné údaje“).

 • . Vaše Osobné údaje Správca spracúva len pre nižšie uvedené účely a na základe uvedených právnych základov:
  • plnenie zmluvy - poskytovanie služieb na základe vzájomného zmluvného vzťahu (Osobné údaje v rozsahu uvedenom v čl. 1.2. písm. a) až d) vyššie);
  • oprávnený záujem - uplatnenie a vymáhanie právnych nárokov, resp. ochrana právnych nárokov (Osobné údaje v rozsahu uvedenom v čl. 1.2. písm. a) až d) vyššie);
  • oprávnený záujem - ponuka obchodu, služieb a produktov vrátane zasielania obchodných správ (Osobné údaje v rozsahu uvedenom v čl. 1.2. písm. a) až d) vyššie);
 • Osobné údaje budú Správcom poskytnuté týmto tretím osobám:
  • externý účtovník;
  • externá advokátska kancelária;
  • . osobám poskytujúcim Správcovi serverové, webové, cloudové alebo IT služby, alebo ktorí sú jeho obchodnými partnermi;
 • Vaše Osobné údaje môžu byť prístupné zamestnancom Správcu alebo iným povereným osobám, ak je to nevyhnutné na plnenie ich pracovných (alebo obdobných) povinností, pri ktorých je potrebné zaobchádzať s osobnými údajmi. Na účely plnenia zmluvy sú ďalej osobné údaje poskytnuté obchodným partnerom - dodávateľom/subdodávateľom, alebo spracovateľom a/nebo ďalším spracovateľom. Prípadne Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám z iného dôvodu v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám zo krajín mimo EÚ a EHP.
 • 7. Vaše Osobné údaje môžu byť spracúvané manuálne aj automatizovane. Pri spracúvaní Vašich Osobných údajov však nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.
 • Osobné údaje budú Správcom spracúvané po dobu trvania konkrétneho zmluvného vzťahu, alebo po dobu nevyhnutnú k plneniu archivačných povinností Správcu podľa platných právnych predpisov, najdlhšie však - na účely uvedené vyššie - po dobu 10 rokov od ukončenia posledného zmluvného vzťahu.
 • V súlade s nariadením GDPR a zákonom o OOÚ máte najmä:
  • k Osobným údajom u Správcu, čo znamená, že si môžete kedykoľvek požiadať o potvrdenie od Správcu, či sú Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, spracúvané alebo nie, a ak áno, na aké účely, v akom rozsahu, komu sú prístupné, ako dlho budú spracúvané, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania alebo námietku, odkiaľ Osobné údaje boli získané, a či dochádza na základe spracúvania Osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvá poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie môže Spoločnosť požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.
  • PRÁVO NA OPRAVU Osobných údajov, čo znamená, že môžete požiadať Správcu o opravu alebo doplnenie Osobných údajov, ak by boli nepresné alebo neúplné.
  • PRÁVO NA VÝMAZ Osobných údajov, čo znamená, že Správca musí vymazať Vaše Osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) odvoláte súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod na spracovanie (iii) vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie (iv) spracovanie je protiprávne alebo (v) to ukladá zákonná povinnosť.
  • PRÁVO NA OBMEDZENIE spracúvania Osobných údajov, čo znamená, že kým sa nevyriešia sporné otázky ohľadom spracovania Vašich Osobných údajov, konkrétne ak (i) popierate presnosť Osobných údajov, (ii) spracovanie je protiprávne, ale namiesto výmazu Osobných údajov chcete ich spracovanie len obmedziť, (iii) Správca už Osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy áno (iv) alebo ak ste podali námietku proti spracovaniu podľa čl. 1.9.6. Správca môže mať Osobné údaje len uložené a ďalšie spracovanie je podmienené Vaším súhlasom, prípadne tým, že tieto údaje sú potrebné z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,
  • PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ údajov, čo znamená, že máte právo získať Vaše Osobné údaje, ktoré ste poskytli Správcovi so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ak je to technicky možné, máte právo, aby Správca tieto údaje poskytol inému správcovi.
  • PRÁVO VZNESTI NÁMITKU proti spracúvaniu Osobných údajov, čo znamená, že môžete u Správcu podať písomnú alebo elektronickú námietku proti spracúvaniu Vašich Osobných údajov, čím spôsobíte, že Správca Osobné údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú Vaše záujmy alebo práva a slobody.
 • Okrem toho máte právo podať sťažnosť na spracúvanie Osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 • Poskytnutie Osobných údajov je požadované z dôvodu, že sú nevyhnutné pre plnenie záväzkov zo zmluvy alebo ich poskytnutie vyžaduje zákon. Ak nebudú údaje poskytnuté, môže to viesť k nesplneniu zmluvy alebo následnej nemožnosti jej plnenia.