POZVÁNKA na zasadnutie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Nová Ves nad Váhom, p.s.

utorok 4. júna 2019
POZVÁNKA na zasadnutie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Nová Ves nad Váhom, p.s.

Dovoľujeme si Vás týmto pozvať na riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Nová ves nad Váhom, p.s., ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2019 o 10.00 hod. v kultúrnom dome v Novej Vsi nad Váhom.

 

Miesto konania: kultúrny dom Nová Ves nad Váhom

Deň konania: 21.06.2019

Začiatok prezentácie spoluvlastníkov: 09.45 hod.

Začiatok zasadnutia valného zhromaždenia: 10.00 hod.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie spoluvlastníkov

2. Určenie komisie na sčítavanie hlasov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Prerokovanie a schválenie dodatkov k Zmluve o pozemkovom spoločenstve a Stanovám pozemkového spoločenstva za cieľom zosúladenia obsahu zmluvy a stanov so zmenami prijatými novelou Zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách účinnou od 01.07.2018

5. Schválenie účtovnej závierky pozemkového spoločenstva za rok 2018 a rozhodnutie o spôsobe úhrady straty.

6. Prerokovanie a schválenie Zmluvy o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností s nájomcom - Poľnohospodárske družstvo Hôrka nad Váhom, IČO 00 206 865 a udelenie súhlasu s jej uzatvorením

7. Diskusia

8. Záver