POZVÁNKA na zasadnutie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Nová Ves nad Váhom, p.s. 2022

piatok 28. októbra 2022
POZVÁNKA na zasadnutie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Nová Ves nad Váhom, p.s. 2022

Dovoľujeme si Vás týmto pozvať na riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Nová ves nad Váhom, p.s., ktoré sa uskutoční dňa 06.12.2022 o 10.30 hod. v budove spoločnosti SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. v areáli Prefa, Bytča-Hrabové, PSČ 014 01.

Miesto konania: Areál Prefa, 014 01 Bytča-Hrabové

Deň konania: 06.12.2022

Začiatok prezentácie spoluvlastníkov: 10:15 hod. 

Začiatok zasadnutia valného zhromaždenia: 10.30 hod. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie spoluvlastníkov 

2. Určenie komisie na sčítavanie hlasov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Schválenie účtovnej závierky pozemkového spoločenstva za rok 2021 a rozhodnutie o rozdelení zisku

5. Diskusia 

6. Záver

Adresujeme Vám predmetnú pozvánku z dôvodu Vášho právneho postavenia ako spoluvlastníka (niektorého alebo všetkých) pozemkov, ktoré tvoria pozemkovú podstatu Pozemkového spoločenstva Nová Ves nad Váhom, p.s., teda jedná sa o parcely KN-C situované v k. ú. Nová Ves nad Váhom a vedené na listoch vlastníctva Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor: parcela č. 3454 zapísaná na LV č. 2163; č. 3455 a 3463 zapísané na LV č. 2167; parcely č. 3363 a 3453 zapísané na LV č. 2227.

Poučenie:

Pri prezentácii je potrebné sa legitimovať platným dokladom totožnosti vydaným príslušným orgánom Slovenskej republiky. V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť zasadnutia Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Nová ves nad Váhom, p.s. máte možnosť sa nechať pre tento účel priamo zastúpiť Vami zvolenou osobou na základe udeleného plnomocenstva. Podpisy na plnomocenstve musia byť úradne osvedčené.

Dňa 28.10.2022, vo Veľkom Slavkove

 

Ing. Peter Moravčík

predseda spoločenstva

Ing. Ladislav Josko

člen výboru