POZVÁNKA na zasadnutie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Nová Ves nad Váhom, p.s. 2021

piatok 29. októbra 2021
POZVÁNKA na zasadnutie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Nová Ves nad Váhom, p.s. 2021

Dovoľujeme si Vás týmto pozvať na riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Nová ves nad Váhom, p.s., ktoré sa uskutoční dňa 01.12.2021 o 10.30 hod. v kultúrnom dome v Novej Vsi nad Váhom.

Miesto konania: kultúrny dom Nová Ves nad Váhom

Deň konania:01.12.2021

Začiatok prezentácie spoluvlastníkov: 10:15 hod. 

Začiatok zasadnutia valného zhromaždenia: 10.30 hod. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie spoluvlastníkov 

2. Určenie komisie na sčítavanie hlasov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Schválenie účtovnej závierky pozemkového spoločenstva za rok 2020 a rozhodnutie o rozdelení zisku

5. Prerokovani a schválenie Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov s nájomcom – SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., IČO: 36 512 907, so sídlom: Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov a udelenie súhlasu s jej uzatvorením 

6. Diskusia 

7. Záver

Poučenie:

Pri prezentácii je potrebné sa legitimovať platným dokladom totožnosti vydaným príslušným orgánom Slovenskej republiky. V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť zasadnutia Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Nová ves nad Váhom, p.s. máte možnosť sa nechať pre tento účel priamo zastúpiť Vami zvolenou osobou na základe udeleného plnomocenstva. Podpisy na plnomocenstve musia byť úradne osvedčené.