Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Životné prostredie

Snahou našej ťažobnej organizácie je vykonávať a tiež výhľadovo pripravovať naše ťažobné aktivity v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Sme si dobre vedomí toho, že sme súčasťou jedného celku, že by sme sa prírody mali dotýkať čo najmenej a keď už, tak čo najcitlivejšie.

Už pri výbere lokalít vhodných na ťažbu venujeme pozornosť tomu, aby sme nezasahovali do pozemkov z hľadiska ochrany prírody hodnotných, aby sme neznižovali ekologickú stabilitu a biodiverzitu územia a aby sme po dobu ťažby, pokiaľ možno čo najmenej zaťažovali sídla dopravou a hlukom. Preto sa snažíme orientovať najmä na pozemky s ornou pôdou, pokiaľ možno horšej bonity, ktoré sú následkom minulého často necitlivého poľnohospodárskeho obhospodarovania, s použitím priemyselných hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín, z hľadiska životného prostredia silno poškodené a ekologicky nestabilné. Našou snahou je, aby sme v rámci vykonávanej rekultivácie zvyšovali zastúpenie prírodných prvkov v krajinnom ráze, zlepšovali estetické hodnoty územia a najmä zvyšovali ekologickú stabilitu a biodiverzitu územia.

Výskumné výsledky ukazujú, že je potrebné sa pozerať na plochy po ťažbe ako na príležitosť pre prírodu. Na prvý pohľad to znie paradoxne, ale niektoré priestory vzniknuté ťažbou predstavujú veľmi hodnotné stanovištia pre chránené a vzácne druhy, ktoré inak z našej krajiny miznú. Dôvodov pre to je celý rad. Jedným z najvýznamnejších je veľký prísun živín najmä dusíka a fosforu do našej krajiny, či už vo forme hnojív, alebo vo forme depozície dusíka súvisiaceho s automobilovou dopravou či s fosfátmi v pracích prípravkoch. Väčšina živočíšnych druhov sa počas evolučnej histórie adaptovala na prostredie s ďaleko menším prísunom živín a nárast prísunu živín vedie k zvýšeniu konkurenčného tlaku niekoľkých málo bežných druhov a prispieva k dlhodobo pozorovanému úbytku druhov v našej kultúrnej krajine. A práve ťažbou štrkopieskov dochádza k obnaženiu hlbších živinami chudobnejších vrstiev, ktoré sa tak môžu stať cenným náhradným stanovišťom radu druhov. V našej rekultivačnej praxi sa snažíme tento potenciál v maximálnej miere rešpektovať a využiť.

Výsledkom nami vykonávaných rekultivácií, po ťažbe štrkopieskov, je vytváranie členitých vodných plôch s litorálnymi pásmami, okolitou krajinotvornou zeleňou i lesnými plochami. Jazera po ťažbe štrkopieskov v rámci rekultivácií vytvárame tak, aby ich časť plnila ekostabilizujúcu funkciu charakteru územného systému ekologickej stability, a aby ďalšia časť bola využiteľná pre rekreáciu verejnosti pri vode a na účely rybolovu.

 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.