Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Referencie obcí

    Naša ťažobná organizácia kladie veľký dôraz na súlad svojich zámerov a svojej činnosti so záujmami obcí a miest, v ktorých správnych územiach pripravuje a následne realizuje svoju ťažobnú činnosť. Zásadným kritériom pri vytipovaní ložísk pre ťažbu štrkopieskov je, aby sa ložisko nachádzalo v dostatočnej vzdialenosti od obce, najmä aby bolo možné prepravovať vyťaženú surovinu zo štrkovne na cestnú sieť mimo zastavaného územia obce, a to aj za cenu vybudovania novej prístupovej komunikácie. Pre prípravu zámeru je vždy veľmi dôležité, aby občania dotknutých obcí neboli obťažovaní prípadnými negatívnymi vplyvmi spôsobenými ťažbou. Výber ložísk je vykonávaný tiež s ohľadom na to, aby dobývaním nebol dotknutý územný systém ekologickej stability, aby ložisko nezasahovalo do pozemkov určených na plnenie funkcií lesa a aby neboli dotknuté pôdy najvyššej kvality. Už pri príprave zámeru riešime optimálny spôsob rekultivácie, ktorý musí zodpovedať tak požiadavkám orgánov ochrany prírody , ako aj záujmom a požiadavkám dotknutej obce.

    Naším prvým krokom pri príprave zámeru je práve rokovanie s príslušnou obcou, ktorú s naším zámerom zoznámime a zároveň ponúkneme obci, ako kompenzáciu za negatívne ovplyvnenie životného prostredia v priebehu ťažby obojstranne výhodnú spoluprácu. Ak sa s príslušnou obcou dohodneme na tom, za akých podmienok náš zámer podporí, uzatvárame s obcou zmluvu o spolupráci. Je potrebné zdôrazniť, že zmluva o spolupráci je podpísaná až na základe odsúhlasenia nášho zámeru zastupiteľstvom príslušnej obce, ktoré predtým náš zámer prerokovalo s verejnosťou. Záväzky voči obciam, s ktorými máme podpísanú zmluvu o spolupráci, vždy riadne plníme. Okrem toho veľmi často v priebehu prípravy i vlastného dobývania ložiska štrkopiesku sponzorujeme verejne prospešné aktivity v dotknutých obciach. V neposlednom rade následné využitie vyťažených a rekultivovaných lokalít slúži vždy potrebám miest a obcí.

    O dobrej spolupráci našej ťažobnej organizácie s obcami a mestami dotknutými našou činnosťou vypovedajú priložené referencie.

Křenek
Skorkov
Zlosyň
Konětopy
Dolní Beřkovice
Kočovce - poďakovanie
Čakany - poďakovanie
Čelákovice
Mělník
Mělník OŽP
Lázně Toušeň
Kočovce
Pohořelice u Brna - poďakovanie
 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.